Worships  
விஷ்ணு ஸ்தோத்ரம்
Free Spiritual SMS

Specialities : Sri Vishnu Stothiram - Hari Om
விச்வம் விஷ்ணுர் வஷட்காரோ
பூத பவ்ய பவத் ப்ரபு:
பூதக்ருத் பூதப்ருத் பாவோ
பூதாத்மா பூதாபாவந: 1

பூதாத்மா பரமாத்மா ச
முக்தாநாம் பரமா கதி:
அவ்யய: புருஷஸ் ஸாக்ஷீ
க்ஷேத்ரஜ்ஞோsக்ஷர ஏவ ச 2

யோகோ யோக விதாம் நேதா
ப்ரதாந புருஷேச்வர:
நாரஸிம்ஹவபு: ஸ்ரீமாந்
கேசவ:புருஷோத்தம: 3

ஸர்வ: சர்வ: சிவஸ் ஸ்தாணுர்
பூதாதிர் நிதி ரவ்யய:
ஸம்பவோ பாவநோ பர்த்தா
ப்ரபவ: ப்ரபு ரீச்வர: 4

ஸ்வயம்பூச் சம்புராதித்ய:
புஷ்கராக்ஷோ மஹாஸ்வந:
அநாதி நிதநோ தாதா
விதாதா தாது ருத்தம: 5

அப்ரமேயோ ஹ்ரஷீகேச:
பத்மநாபோsமரப்ரபு:
விச்வகர்மா மநுஸ் த்வஷ்டா
ஸ்தவிஷ்ட: ஸ்தவிரோ த்ருவ: 6

அக்ராஹ்யச்சாச்வத: க்ருஷ்ணோ
லோஹிதாக்ஷ: ப்ரதர்தந:
ப்ரபூதஸ் த்ரிககுத்தாம
பவித்ரம் மங்களம் பரம் 7

ஈசாந: ப்ராணத: ப்ராணோ
ஜ்யேஷ்ட்ட: ச்ரேஷ்ட்ட: ப்ரஜாபதி:
ஹிரண்யகர்ப்போ பூகர்ப்போ
மாதவோ மதுஸூதந: 8

ஈச்வரோ விக்ரமீ தந்வீ
மேதாவீ விக்ரம: க்ரம:
அநுத்தோ துராதர்ஷ:
க்ருதஜ்ஞ: க்ருதி ராத்மவாந் 9

ஸுரேசச்சரணம் சர்ம
விச்வரேதா: ப்ரஜாபவ:
அஹல் ஸம்வத்ஸரோ வ்யாள:
ப்ரத்யய: ஸர்வதர்சந: 10

அஜ: ஸர்வேச்வர: ஸித்த:
ஸித்திஸ் ஸர்வாதி ரச்யுத:
வ்ருஷாகபிரமேயாத்மா
ஸர்வயோக விநி: ஸ்ருத: 11

வஸுர் வஸுமநா: ஸத்ய:
ஸமாத்மா ஸம்மிதஸ்ஸம:
அமோக: புண்டரீகாக்ஷோ
வ்ருஷகர்மா வ்ருஷாக்ருதி: 12

ருத்ரோ பஹுசிரா பப்ருர்
விச்வயோநி: சுசிச்ரவா:
அம்ருத: சாச்வதஸ் ஸ்தாணுர்
வராரோஹோ மஹாதபா: 13

ஸர்வக: ஸர்வவித் பாநுர்
விஷ்வக்ஸேநோ ஜநார்தந:
வேதோ வேதவிதவ்யங்கோ
வேதாங்கோ வேதவித் கவி: 14

லோகாத்யக்ஷ: ஸுராத்யக்ஷோ
தர்மாத்யக்ஷ: க்ருதாக்ருத:
சதுராத்மா சதுர்வ்யூஹ:
சதுர் தம்ஷ்ட்ரச் சதுர்புஜ: 15

ப்ராஜிஷ்ணுர் போஜநம் போக்தா
ஸஹிஷ்ணுர் ஜகதாதிஜ:
அநகோ விஜயோ ஜேதா
விச்வயோநி: புநர்வஸு: 16

உபேந்த்ரோ வாமந: ப்ராம்சு:
அமோக: சுசிரூர்ஜித:
அதீந்த்ர:ஸங்க்ரஹ: ஸர்கோ
த்ருதாத்மா நியமோ யம: 17

வேத்யோ வைத்ய: ஸதா யோகீ
வீரஹா மாதவோ மது:
அதீந்த்ரியோ மஹாமாயோ
மஹோத்ஸாஹோ மஹாபல: 18

மஹா புத்திர் மஹாவீர்யோ
மஹாசக்திர் மஹாத்யுதி:
அநிர்த்தேச்யவபு: ஸ்ரீமான்
அமேயாத்மா மஹாத்ரித்ருத் 19

மஹேஷ்வாஸோ மஹீபர்த்தா
ஸ்ரீ நிவாஸ:ஸதாங்கதி:
அநிருத்த: ஸுராநந்தோ
கோவிந்தோ கோவிதாம் பதி: 20

மரீசிர் தமநோ ஹம்ஸ:
ஸுபர்ணோ புஜகோத்தம:
ஹிரண்யநாப: ஸுதபா:
பத்மநாப: ப்ரஜாபதி: 21

அம்ருத்யு: ஸர்வத்ருக் ஸிம்ஹ:
ஸந்தாதா ஸந்திமாந் ஸ்த்திர:
அஜோ துர்மர்ஷணச் சாஸ்தா
விச்ருதாத்மா ஸுராரிஹா 22

குருர் குருதமோ தாம
ஸத்ய: ஸத்ய பராக்ரம:
நிமிஷோsநிமிஷ: ஸ்ரக்வீ
வாசஸ்பதி ருதாரதீ: 23

அக்ரணீர்க்ராமணீ: ஸ்ரீமான்
ந்யாயோ நேதா ஸமீரண:
ஸஹஸ்ரமூர்த்தா விச்வாத்மா
ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் 24

ஆவர்த்தநோ நிவ்ருத்தாத்மா
ஸம்வ்ருத: ஸம்ப்ரமர்தந:
அஹ:ஸம்வர்த்தகோ வஹ்நிர்
அநிலோ தரணீதர: 25

ஸுப்ரஸாத: ப்ரஸந்நாத்மா
விச்வத்ருக் விச்வபுக் விபு:
ஸத்கர்த்தா ஸத்க்ருத: ஸாதுர்
ஜஹ்நுர் நாராயணோநர: 26

அஸங்க்யேயோsப்ரமேயாத்மா
விசிஷ்டச் சிஷ்டக்ருச் சுசி:
ஸித்தார்த்த: ஸித்தஸங்கல்ப:
ஸித்தித: ஸித்தி ஸாதந: 27

வ்ருஷாஹீ வ்ருஷபோ விஷ்ணுர்
வ்ருஷபர்வா வ்ருஷோதர:
வர்த்தநோ வர்த்தமாநச் ச
விவிக்த: ச்ருதி ஸாகர: 28

ஸுபுஜோ துர்த்தரோ வாக்மீ
மஹேந்த்ரோ வஸுதோ வஸு:
நைகரூபோ ப்ருஹத்ரூப:
சிபிவிஷ்ட: ப்ரகாசந: 29

ஓஜஸ் தேஜோத்யுதிதர:
ப்ரகாசாத்மா ப்ரதாபந:
ருத்த: ஸ்பஷ்டாக்ஷரோ மந்த்ர:
சந்த்ராம்சுர் பாஸ்கரத்யுதி: 30

அம்ருதாம்சூத்பவோ பாநு:
சசபிந்து: ஸுரேச்வர:
ஒளஷதம் ஜகத: ஸேது:
ஸத்ய தர்ம பராக்ரம: 31

பூத்பவ்ய பவந்நாத:
பவந: பாவநோsநல:
காமஹா காமக்ருத் காந்த:
காம: காமப்ரத: ப்ரபு: 32

யுகாதிக்ருத் யுகாவர்த்தோ
நைகமாயோ மஹாசந:
அத்ருச்யோsவ்யக்தரூபச்ச
ஸஹஸ்ரஜிதநந்தஜித் 33

இஷ்டோsவிசிஷ்ட: சிஷ்டேஷ்ட:
சிகண்டீ நஹுஷோ வ்ருஷ:
க்ரோதஹா க்ரோதக்ருத் கர்தா
விச்வ பாஹுர் மஹீதர: 34

அச்யுத: ப்ரதித: ப்ராண:
ப்ராணதோ வாஸவாநுஜ:
அபாம்நிதிரதிஷ்டாநம்
அப்ரமத்த: ப்ரதிஷ்டித: 35

ஸ்கந்த: ஸ்கந்ததரோ துர்யோ
வரதோ வாயுவாஹந:
வாஸுதேவோ ப்ரஹத்பாநு:
ஆதிதேவ: புரந்தர: 36

அசோகஸ் தாரணஸ்தார:
சூரச் செளரிர் ஜநேச்வர:
அநுகூலச் சதாவர்த்த:
பத்மீ பத்மநிபேக்ஷண: 37

பத்மநாபோsரவிந்தாக்ஷ:
பத்மகர்ப்ப: சரீரப்ருத்
மஹர்த்திர்ருத்தோ வ்ருத்தாத்மா
மஹாக்ஷோ கருடத்வஜ: 38

அதுல: சரபோ பீம:
ஸமயஜ்ஞோ ஹவிர் ஹரி:
ஸர்வலக்ஷண லக்ஷண்யோ
லக்ஷ்மீவாந் ஸமிதிஞ்ஜய: 39

விக்ஷரோ ரோஹிதோ மார்க்கோ
ஹேதுர் தாமோதர: ஸஹ:
மஹீதரோ மஹாபாகோ
வேகவாநமிதாசந: 40

உத்பவ: க்ஷோபணோதேவ:
ஸ்ரீ கர்ப்ப: பரமேச்வர:
கரணம் காரணம் கர்த்தா
விகர்த்தா கஹநோ குஹ: 41

வ்யவஸாயோ வ்யவஸ்த்தாந:
ஸம்ஸ்த்தாந: ஸ்தாநதோ த்ருவ:
பரர்த்தி: பரமஸ்பஷ்டஸ்
துஷ்ட: புஷ்ட: சுபேக்ஷண: 42

ராமோ விரோமோ விரதோ
மார்கோ நேயோ நயோsநய:
வீர: சக்திமதாம் ச்ரேஷ்டோ
தர்மோ தர்மவிதுத்தம: 43

வைகுண்ட: புருஷ: ப்ராண:
ப்ராணத: ப்ரணவ: ப்ருது:
ஹிரண்யகர்ப்ப: சத்ருக்நோ
வ்யாப்தோ வாயுரதோக்ஷஜ: 44

ருது: ஸுதர்சந: கால:
பரமேஷ்டீ பரிக்ரஹ:
உக்ர: ஸம்வத்ஸரோ தக்ஷோ
விச்ராமோ விச்வதக்ஷிண: 45

விஸ்தார: ஸ்தாவரஸ்தாணு:
ப்ரமாணம் பீஜ மவ்யயம்
அர்த்தோsநர்த்தோ மஹாகோசோ
மஹாபோகோ மஹாதந: 46

அநிர்விண்ண: ஸ்தவிஷ்டோsபூர்
தர்மயூபோ மஹாமக:
நக்ஷத்ரநேமிர் நக்ஷத்ரீ
க்ஷம: க்ஷாம: ஸமீஹந: 47

யஜ்ஞ இஜ்யோ மஹேஜ்யச்ச
க்ரது: ஸத்ரம் ஸதாம்கதி:
ஸர்வதர்சீ விமுக்தாத்மா
ஸர்வஜ்ஞோ ஜ்ஞாந முத்தமம் 48

ஸுவ்ரத: ஸுமுக: ஸூக்ஷ்ம:
ஸுகோஷ: ஸுகத: ஸுஹ்ருத்
மநோஹரோ ஜிதக்ரோதோ
வீரபாஹுர் விதாரண: 49

ஸ்வாபந: ஸ்வவசோ வ்யாபீ
நைகாத்மா நைக கர்மக்ருத்
வத்ஸரோ வத்ஸலோ வத்ஸீ
ரத்நகர்ப்போ தநேச்வர: 50

தர்மகுப் தர்மக்ருத் தர்மீ
ஸதக்ஷரமஸத்க்ஷரம்
அவிஜ்ஞாதா ஸஹஸ்ராம்சுர்
விதாதா க்ருதலக்ஷண: 51

கபஸ்திநேமி: ஸத்வஸ்த்த:
ஸிம்ஹோ பூதமஹேச்வர:
ஆதிதேவோ மஹாதேவோ
தேவேசோ தேவப்ருத் குரு: 52

உத்தரோ கோபதிர் கோப்தா
ஜ்ஞாநகம்ய: புராதந:
சரீரபூதப்ருத் போக்தா
கபீந்த்ரோ பூரிதக்ஷிண: 53

ஸோமபோsம்ருதப: ஸோம:
புருஜித் புருஸத்தம:
விநயோ ஜய: ஸத்யஸந்தோ
தாசார்ஹ: ஸாத்வதாம் பதி: 54

ஜீவோ விநயிதா ஸாக்ஷீ
முகுந்தோsமிதவிக்ரம:
அம்போநிதிரநந்தாத்மா
மஹோததிசயோsந்தக: 55

அஜோ மஹார்ஹ: ஸ்வாபாவ்யோ
ஜிதாமித்ர: ப்ரமோதந:
ஆநந்தோ நந்தநோ நந்த:
ஸத்யதர்மா த்ரிவிக்ரம: 56

மஹர்ஷி: கபிலாசார்ய
க்ருதஜ்ஞோ மேதிநீபதி:
த்ரிபதஸ்த்ரிதசாத்யக்ஷோ
மஹாச்ருங்க: க்ருதாந்தக்ருத் 57

மஹாவராஹோ கோவிந்த:
ஸுஷேண: கநகாங்கதீ
குஹ்யோ கபீரோ கஹநோ
குப்தச் சக்ர கதாதர: 58

வேதா: ஸ்வாங்கோsஜித: க்ருஷ்ணோ
த்ருட: ஸங்கர்ஷணோsச்யுத:
வருணோ வாருணோ வ்ருக்ஷ:
புஷ்கராக்ஷோ மஹாமநா: 59

பகவாந் பகஹாநந்தீ
வநமாலீ ஹலாயுத:
ஆதித்யோ ஜ்யோதிராதித்ய:
ஸஹிஷ்ணுர்கதிஸத்தம: 60

ஸுதந்வா கண்டபரசுர்
தாருணோ த்ரவிணப்ரத:
திவிஸ்ப்ருக் ஸர்வத்ருக் வ்யாஸோ
வாசஸ்பதி ரயோநிஜ: 61

த்ரிஸாமா ஸாமக: ஸாம
நிர்வாணம் பேஷஜம் பிஷக்
ஸந்யாஸக்ருச் சம: சாந்தோ
நிஷ்டா சாந்தி: பராயணம் 62

சுபாங்க: சாந்தித: ஸ்ரஷ்டா
குமுத: குவலேசய:
கோஹிதோ கோபதிர் கோப்தா
வ்ருஷபாக்ஷோ வ்ருஷப்ரிய: 63

அநிவர்த்தீ நிவ்ருத்தாத்மா
ஸம்க்ஷேப்தா க்ஷேமக்ருச்சிவ:
ஸ்ரீவத்ஸவக்ஷா: ஸ்ரீவாஸ:
ஸ்ரீபதி: ஸ்ரீமதாம் வர: 64

ஸ்ரீத: ஸ்ரீச: ஸ்ரீநிவாஸ:
ஸ்ரீநிதி: ஸ்ரீவிபாவந:
ஸ்ரீதர: ஸ்ரீகர: ச்ரேய:
ஸ்ரீமாந் லோகத்ரயாச்ரய: 65

ஸ்வக்ஷ: ஸ்வங்க: சதாநந்தோ
நந்திர் ஜ்யோதிர்கணேச்வர:
விஜிதாத்மாsவிதேயாத்மா
ஸத்கீர்த்திச் சிந்நஸம்சய: 66

உதீர்ண: ஸர்வதச்சக்ஷு
ரநீச: சாச்வதஸ்திர:
பூசயோ பூஷணோ பூதிர்
விசோக: சோகநாசந: 67

அர்ச்சிஷ்மாநர்ச்சித: கும்போ
விசுத்தாத்மா விசோதந:
அநிருத்தோsப்ரதிரத:
ப்ரத்யும்நோsமிதவிக்ரம: 68

காலநேமி நிஹா வீர:
செளரி: சூர ஜநேச்வர:
த்ரலோகாத்மா த்ரிலோகேச:
கேசவ: கேசிஹா ஹரி: 69

காமதேவ: காமபால:
காமீ காந்த: க்ருதாகம:
அநிர்தேச்யவபுர் விஷ்ணுர்
வீரோsநந்தோ தநஞ்ஜய: 70

ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக்ருத் ப்ரஹ்மா
ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்ம விவர்த்தந:
ப்ரஹ்மவித் ப்ராஹ்மணோ ப்ரஹ்மீ
ப்ரஹ்மஜ்ஞோ ப்ராஹ்மணப்ரிய: 71

மஹாக்ரமோ மஹாகர்மா
மஹாதேஜா மஹோரக:
மஹாக்ரதுர் மஹாயஜ்வா
மஹாயஜ்ஞோ மஹாஹவி: 72

ஸ்தவ்ய: ஸ்தவப்ரிய: ஸ்தோத்ரம்
ஸ்துதி: ஸ்தோதா ரணப்ரிய:
பூர்ண: பூரயிதா புண்ய:
புண்யகீர்த்திரநாமய: 73

மநோஜவஸ் தீர்த்தகரோ
வஸுரேதா வஸுப்ரத:
வஸுப்ரதோ வாஸுதேவோ
வஸுர் வஸுமநா ஹவி: 74

ஸத்கதி: ஸத்க்ருதி: ஸத்தா
ஸத்பூதி: ஸத்பராயண:
சூரஸேநோ யதுச்ரேஷ்ட:
ஸந்நிவாஸ: ஸுயாமுந: 75

பூதாவாஸோ வாஸுதேவ:
ஸர்வாஸு நிலயோsநல:
தர்ப்பஹா தர்ப்பதோsத்ருப்தோ
துர்த்தரோsதாsபராஜித: 76

விச்வ மூர்த்திர் மஹா மூர்த்திர்
தீப்தமூர்த்திரமூர்த்திமாந்
அநேகமூர்த்தி ரவ்யக்த:
சதமூர்த்தி: சதாநந: 77

ஏகோ நைக: ஸவ: க: கிம்
யத்தத் பதமநுத்தமம்
லோகபந்துர் லோகநாதோ
மாதவோ பக்தவத்ஸல: 78

ஸுவர்ணவர்ணோ ஹேமாங்கோ
வராங்கச் சந்தநாங்கதீ
வீரஹா விஷம: சூந்யோ
க்ருதாசீரசலச் சல: 79

அமாநீ மாநதோ மாந்யோ
லோகஸ்வாமீ த்ரிலோக த்ருத்
ஸுமேதா மேதஜோ தந்ய:
ஸத்யமேதா தராதர: 80

தேஜோவ்ருஷோ த்யுதிதர:
ஸர்வசஸ்த்ரப்ருதாம் வர:
ப்ரக்ரஹோ நிக்ரஹோ வ்யக்ரோ
நைகச்ருங்கோ கதாக்ரஜ: 81

சதுர் மூர்த்திச் சதுர்ப்பாஹுச்
சதுர்வ்யூஹச் சதுர்கதி:
சதுராத்மா சதுர்ப்பாவச்
சதுர்வேத விதேகபாத் 82

ஸமாவர்த்தோ நிவ்ருத்தாத்மா
துர்ஜயோ துரதி க்ரம:
துர்லபோ துர்கமோ துர்கோ
துராவாஸோ துராரிஹா 83

சுபாங்கோ லோகஸாரங்க:
ஸுதந்துஸ்தந்துவர்த்தந:
இந்த்ரகர்மா மஹாகர்மா
க்ருதகர்மா க்ருதாகம: 84

உத்பவ: ஸுந்தர: ஸுந்தோ
ரத்நநாப: ஸுலோசந:
அர்க்கோ வாஜஸநி:ச்ருங்கீ
ஜயந்த: ஸர்வவிஜ்ஜயீ 85

ஸுவர்ணபிந்து ரக்ஷோப்ய:
ஸர்வ வாகீச்வரேச்வர:
மஹாஹ்ரதோ மஹாகர்த்தோ
மஹாபூதோ மஹாநிதி: 86

குமுது: குந்தர: குந்த:
பர்ஜந்ய: பாவநோsநில:
அம்ருதாசோsம்ருத வபு:
ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வதோமுக: 87

ஸுலப: ஸுவ்ரத: ஸித்த:
சத்ருஜிச் சத்ருதாபந:
ந்யக்ரோதோதும்பரோsச்வத்தச்
சாணூ ராந்த்ர நிஷூதந: 88

ஸஹஸ்ரார்ச்சி: ஸப்தஜிஹ்வ:
ஸப்தைதா: ஸப்தவாஹந:
அமூர்த்திரநகோsசிந்த்யோ
பயக்ருத் பயநாசந: 89

அணுர் ப்ருஹத் க்ருச: ஸ்தூலோ
குணப்ருந் நிர்குணோ மஹாந்
அத்ருத: ஸ்வத்ருத: ஸ்வாஸ்ய:
ப்ராக்வம்சோ வம்சவர்தந: 90

பாராப்ருத் கதிதோ யோகீ
யோகீச: ஸர்வகாமத:
ஆச்ரம: ச்ரமண: க்ஷாம:
ஸுபர்ணோ வாயுவாஹந: 91

தநுர்தரோ தநுர்வேதோ
தண்டோ தமயிதாsதம:
அபராஜித: ஸர்வஸஹோ
நியந்தாநியமோ யம: 92

ஸத்வவாந் ஸாத்விக: ஸத்ய:
ஸத்யதர்ம பராயண:
அபிப்ராய: ப்ரியார்ஹோsர்ஹ:
ப்ரியக்ருத் ப்ரீதி வர்த்தந: 93

விஹாயஸகதிர் ஜ்யோதி:
ஸுருசிர் ஹுதபுக் விபு:
ரவிர்விரோசந: ஸூர்ய:
ஸவிதா ரவிலோசந: 94

அநந்தோ ஹுதபுக் போக்தா
ஸுகதோ நைகதோsக்ரஜ:
அநிர்விண்ண: ஸதாமர்ஷீ
லோகாதிஷ்ட்டாநமத்புத: 95

ஸநாத் ஸநாதநதம:
கபில: கபிரவ்யய:
ஸ்வஸ்தித: ஸ்வஸ்திக்ருத் ஸ்வஸ்தி
ஸ்வஸ்திபுக் ஸ்வஸ்தி தக்ஷிண: 96

அரெளத்ர: குண்டலீ சக்ரீ
விக்ரம்யூர்ஜிதசாஸந:
சப்தாதிக: சப்தஸஹ:
சிசிர: சர்வரீகர: 97

அக்ரூர: பேசலோ தக்ஷா
தக்ஷிண: க்ஷமிணாம்வர:
வித்வத்தமோ வீதபய:
புண்யச்ரவண கீர்த்தந: 98

உத்தாரணோ துஷ்க்ருதிஹா
புண்யோ துஸ்ஸ்வப்நநாசந:
வீரஹா ரக்ஷண: ஸந்தோ
ஜீவந: பர்யவஸ்த்தித: 99

அநந்தரூபோsநந்தஸ்ரீர்
ஜித மந்யுர் பயாபஹ:
சதுரச்ரோ கபீராத்மா
விதிசோ வ்யாதிசோ திச: 100

அநாதிர் பூர்ப்புவோ லக்ஷ்மீ:
ஸுவீரோ ருசிராங்கத:
ஜநநோ ஜநஜந்மாதிர்
பீமோ பீமபராக்ரம: 101

ஆதாரநிலயோ தாதா
புஷ்பஹாஸ: ப்ரஜாகர:
ஊர்த்வக: ஸத்பதாசார:
ப்ராணத: ப்ரணவ: பண: 102

ப்ரமாணம் ப்ராணநிலய:
ப்ராணப்ருத் ப்ராணஜீவந:
தத்வம் தத்வவிதேகாத்மா
ஜந்மம்ருத்யு ஜராதிக: 103

பூர்ப்புவ: ஸ்வஸ்தருஸ் தார:
ஸவிதா ப்ரபிதாமஹ:
யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர் யஜ்வா
யஜ்ஞாங்கோ யஜ்ஞவாஹந: 104

யஜ்ஞப்ருத் யஜ்ஞக்ருத் யஜ்ஞீ
யஜ்ஞபுக் யஜ்ஞஸாதந:
யஜ்ஞாந்தக்ருத் யஜ்ஞகுஹ்யம்
அந்நமந்நாத ஏவ ச 105

ஆத்மயோநி: ஸ்வயம்ஜாதோ
வைகாந: ஸாமகாயந:
தேவகீ நந்தந: ஸ்ரஷ்டா
க்ஷிதீச: பாபநாசந: 106

சங்கப்ருந்நந்தகீ சக்ரீ
சார்ங்கதந்வா கதாதர:
ரதாங்கபாணி ரக்ஷாப்ய:
ஸர்வ ப்ரஹரணாயுத: 107
(ஸர்வ ப்ரஹரணாயுத ஓம் நம இதி)

வநமாலீ கதீ சார்ங்கீ
சங்கீ சக்ரீ ச நந்தகீ
ஸ்ரீமாந் நாராயணோ விஷ்ணுர்
வாஸுதேவோsபிரக்ஷது 108
Share |
 
:
 
 
Sign up for The Second Marriage.com and start searching profiles and get married instantly.
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 Thiruhalam.com